Η Νομοθεσία
της ΕΕ


Η Νομοθεσία της ΕΕ

Το 2011, για πρώτη φορά στην ιστορία, το ημερήσιο ποσοστό της προσλαμβανόμενης ποσότητας αναφοράς – που αποτελεί τον πυρήνα της Συνιστώμενης Ημερήσιας Πρόσληψης (GDA) – αναγνωρίστηκε ρητώς στη νομοθεσία της ΕΕ, και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές. Ο Κανονισμός εισήγαγε τον όρο «Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς», που αντιστοιχεί στον όρο «GDA».

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ορίζει ότι η διατροφική επισήμανση στην μπροστινή πλευρά της συσκευασίας είναι προαιρετική. Ωστόσο, εάν μια εταιρεία αποφασίσει να προβεί σε διατροφική επισήμανση στην μπροστινή πλευρά της συσκευασίας, δεσμεύεται από ορισμένους κανόνες όπως ορίζονται από την νομοθεσία (Άρθρα 30-35).

Εάν η εταιρεία σας ενδιαφέρεται να εφαρμόσει τις Προσλαμβανόμενες Ποσότητες Αναφοράς, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες Οδηγίες σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές της FDE, στην οποία εξηγούνται, μεταξύ άλλων, οι νομικές απαιτήσεις σχετικά με τις Προσλαμβανόμενες Ποσότητες Αναφοράς (βλέπε σελίδα 40-45).

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Νομοθετικά έγγραφα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές

Download
Έγγραφα καθοδήγησης :

Κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα όρια ανοχών και τους κανόνες στρογγυλοποίησης

Download

Κοινοί Οδηγοί FoodDrinkEurope-EuroCommerce σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές

Download